Lietošanas noteikumi

 Distances pirkuma līgums

Šis distances pirkuma līgums tiek slēgts starp SIA Kainaiži, vien. reģ. Nr. 40103520283, juridiskā adrese: Smiltenes novads, Brantu pagasts, "Kainaiži",LV- 4708 (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi interneta tirdzniecības vietnē www.birzi.lv (turpmāk – Vietne). 

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē izvietotu un Pircēja izvēlētu preci saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums).

1.2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē.

  1. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.1. Pircējs izvēlas preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

2.2. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot:

precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);

izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi (ja izvēlētais piegādes veids pieprasa norādīt adresi);

izvēlēto maksājuma veidu; un komentārus (ja Pircējs izvēlas tādus norādīt).

2.3. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

2.4. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

  1. PRECES CENA UN PIEGĀDES IZMAKSAS

3.1. Preces cena Vietnē norādīta EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.2. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajai precei un piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Preces piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā.

  1. NORĒĶINA KĀRTĪBA

4.1. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu. 

4.2. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu - norēķinu ar internetbankas starpniecību (Klix payment), maksājumu ar bankas karti, vai veicot pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu uz uzņēmuma rekvizītiem.

4.3. Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.

4.4. Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

  1. PRECES PIEGĀDE

5.1. Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir iespējams izvēlēties jebkuru no mājas lapā www.birzi.lv norādītajiem piegādes veidiem. Sūtīšanas izmaksas, veidus un termiņus skatīt saitē: https://birzi.lv/products/piegade?variant=42539345543411 .

 Izņēmums attiecas uz alkoholisko dzerienu iegādi, kur spēkā stājas Alkoholisko dzērienu aprites likums, kas atgādina, ka  alkohola lietošanai ir negatīva ietekme un nosaka, ka alkoholisku dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Alkoholiskos dzērienus nepiegādājam no pulksten 22.00 līdz 8.00. Alkohola tirgošanas licenci skatīt saitē: https://birzi.lv/pages/kontaktiTirgotājs piegādā preci tikai pasūtījuma veicējam, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījis vecuma apliecinošu dokumentu.  Piegādes veids alkoholisku dzērienu iegādes gadījumā ir izņemšana BIRZĪ ŗažotnē, kuras adrese ir Smiltenes novads, Brantu pagasts, “Kainaiži”, uzrādot vecumu apliecinošu dokumentu vai kurjerpakalpojums. Kurjepakaplojuma izmaksas un termiņus skatīt saitēhttps://birzi.lv/products/piegade?variant=42539345543411.

5.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 5.1.punktā norādītās preces piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši izmaiņām piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajos tarifos.

5.3. Vidējais piegādes laiks ir 1 līdz 3 darba dienas Latvijas teritorijā. Iepriekš noteiktie piegādes termiņi var mainīties atkarībā no preces pieejamības noliktavā. Pārdevējs patur tiesības preci piegādāt Pircējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir savstarpēji vienojušies. Ja Pārdevēja noliktavā nav Pircēja pasūtītās preces vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs par to paziņo Pircējam. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.

5.4. Prece, kas satur alkoholu tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas teritorijā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā.

5.5. Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi vai izvēlēto pakomātu. Ja pircējs izvēlas piegādes veidu ar pakomātu, bet nenorāda konkrētu pakomāta adresi, Pārdevējs noformē sutījumu uz pakomātu, kas atrodas vistuvāk Pirceja norādītajai adresei. Ja pircējs ir nodārījis kurjerpiegādi, Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka preci saņēmis Pircējs. Saņemot preci Pircējs, uzrāda personas apliecinošu dokumentu, kas alkohola iegādes gadījumā kalpo arī par vecuma verifikācijas dokumentu.

5.6. Preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu – pavadzīmi – un veic tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir veicamas), kā arī atdod pavadzīmes eksemplāru piegādātājam; vai

Pircējs saņem preci Pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

5.7. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (tai skaitā, bet ne tikai, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircējs nepaņem preci norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā), Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preces atkārtotu sūtīšanu Pircējam un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam netika piemērota samaksa par preces piegādi vai tika piešķirta atlaide par preces piegādi, bet preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt pilnu samaksu par preces piegādi no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas.

5.8. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu (turpmāk – piegādes apstiprinājums), Pircējs apliecina, ka prece ir nodota labā stāvoklī un tās iepakojums nav bojāts.

5.9. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam piegādes apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas ir jādara preces piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces piegādes apstiprinājumā.

5.10. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

  1. Apmaksa internetā

6.1. Ja Pircējs(patērētājs) izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadījumā patērētājam nekavējoties tiek atsūtīts rēķins kopā ar apstiprinājumu.

6.2. Ja pircējs(patērētājs) izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu, Piegādātājs automātiski sagatavo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

  1. PRASĪJUMS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI

7.1. Preces piegādes brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, vai prece atbilst Pircēja pasūtījumam un Līguma noteikumiem (piemēram, jāpārliecinās vai preces nosaukums, garša un citi būtiski acīmredzami parametri ir atbilstoši).

7.2. Ja Pircējs (juridiska persona) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam (juridiskai personai) bez nepamatotas kavēšanās jāinformē Pārdevējs par neatbilstošo preci, nosūtot Pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Pārdevējs pārbauda iesniegumā norādītos apstākļus 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

7.3. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no preces iegādes dienas, Pircējam iesniedzot rakstveida prasījuma pieteikumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem Pārdevējam 2 (divu) dienu laikā no dienas, kad Pircējs atklājis preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.

7.4. Ja Pircējam (patērētājam) ir pārdota pasūtījumam vai Līguma noteikumiem neatbilstoša prece un tās neatbilstība nav uzskatāma par Līguma noteikumiem maznozīmīgu, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību pasūtījumam vai Līguma noteikumiem vai apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība pasūtījumam vai Līguma noteikumiem, izņemot kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav veicis iepriekš minētās darbības vai tās veicis, radot Pircējam būtiskas neērtības, Pircējs ir tiesīgs prasīt Pārdevējam samazināt preces cenu vai atcelt Līgumu un prasīt Pārdevējam atmaksāt par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot Līgumu un atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, Pārdevējs ir tiesīgs ņemt vērā preces nolietojumu.

7.5. Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem nosūtāms:

pa pastu uz adresi: Smiltenes novads, Brantu pagasts,”Kainaiži”, LV_4708 ; vai

elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi: birzi@birzi.lv.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA

8.1. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to. Informācija par to, kā ir izmantojamas Pircēja (patērētāja) atteikuma tiesības, sniegta Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

8.2. Pircējam (patērētājam) ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

8.3. Pircējam (patērētājam) pēc atteikuma nosūtīšanas prece ir jānogādā atpakaļ pārdevējam 5(piecu) dienu laikā Pārdevēja juridiskajā adresē: Smiltenes novads, Brantu pagasts, “Kainaiži”, LV-4708. Pēc preces saņemšanas 1(vienas) darba dienas laikā tiek atgriezta nauda uz pircēja kontu. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

8.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam (patērētājam) jānosūta Piegādātājam pieprasījums pēc atteikuma veidlapas vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur Patērētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi.

8.5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs(patērētājs) savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

  1. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Līguma noteikumi ir piemērojami tādu strīdu, domstarpību vai nesaskaņu risināšanai, kas ir radušies starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju.

9.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai nesaskaņa, kas rodas starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākt vienošanos. Ja radušos strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu, to nosūtot uz Pārdevēja e pastu: birzi@birzi.lv. Pircējs iesniegumā norāda:

savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

iesnieguma iesniegšanas datumu;

strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

9.3. Pircējs iesniegumam pievieno darījuma apliecinošas dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja tādi ir attiecināmi).

9.4. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi, to nosūtot uz iesniegumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pārdevējs atbildē informē Pircēju par:

iespējamo prasījuma izpildes veidu; vai

strīda risinājumu, ja iepriekš minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu; vai

prasījuma nepamatotību un atteikumu izpildīt to.

9.5. Ja Pārdevējam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu 9.4.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

9.6. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.7. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas starp Pircēju (juridisku personu), kas nav atzīstams par patērētāju, un Pārdevēju un kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.